Strona korzysta z plików cookies w celu poprawnego wyświetlania treści i realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

mapa strony
    

Społeczna odpowiedzialność biznesu OBP PŁ „ICHEM” sp. z o.o.

Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej „ICHEM” sp. z o.o. od lat prowadzi działalność prospołeczną, wykonując zadania na rzecz własnego personelu, pomagając instytucjom i organizacjom, a także angażując się w szereg działań, mających pozytywny wpływ na środowisko naturalne i otoczenie społeczno-gospodarcze.

Zrealizowany w 2016 r. projekt „Opracowanie strategii i wdrożenie działań CSR w ICHEM sp. z o.o.”, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, umożliwił usystematyzowanie i zwiększenie efektywności działań spółki w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). W ramach przedsięwzięcia została opracowana strategia CSR przedsiębiorstwa, której zapisy są stopniowo realizowane przez Spółkę.

 

 

Najważniejsze działania, wykonane przez ICHEM sp. z o.o. w ostatnich latach to m.in.:

  • W obszarze relacji z personelem przedsiębiorstwa

- Uruchomienie w 2016 r. platformy internetowej XPRIMER, służącej do komunikacji z personelem i usprawniania procesu zarządzania pracownikami.

- Przeprowadzenie 2016 r. badania satysfakcji z pracy oraz adudytu systemu wynagrodzeń.

- Ciągłe doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników, poprzez organizację szkoleń. W ramach tej działalności firma zrealizowała dwa projekty szkoleniowe, współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

W latach 2013-2015 projekt „Wzrost konkurencyjności ICHEM sp. z o.o. poprzez rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa”, obejmujący szkolenia z zakresu Lean Manufacturing, kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów, ISO 9001 i 22000, GMP, projektowania nowych wyrobów. Łącznie zorganizowano ponad 100 dni szkoleniowych, w których wzięło udział 104 pracowników.

W latach 2010 – 2011 projekt „Realizacja strategii rozwoju Ośrodka Badawczo-Produkcyjnego Politechniki Łódzkiej ICHEM sp. z o.o. poprzez podniesienie kompetencji zawodowych pracowników spółki”, który obejmował szkolenia z zakresu umiejętności menadżerskich, ISO 9001 i 22000, standardów GMP/GHP, zarządzania produkcją, IT, relacji z klientami, księgowości, a także jęz. hiszpańskiego. Łącznie w trakcie 2 lat trwania projektu zrealizowano 80 dni szkoleniowych, przeszkolono 75 pracowników.

 

- Od 2013 r. firma wdraża zasady i narzędzia Lean Manuafcturing. W zakładzie wprowadzono m.in. narządzie 5S, którego celem jest stworzenie dobrze zorganizowanego i uporządkowanego miejsca pracy. Kolejnym istotny narzędziem, funkcjonującym w firmie jest program pomysłów pracowniczych KAIZEN. Pracownicy zgłaszający propozycje usprawnień, które można zastosować w zakładzie, otrzymują nagrody pieniężne.

 

- Pozapłacowe formy wsparcia m.in.: dofinansowanie kart BENEFIT czyli aktywności sportowych, finansowanie firmowej drużyny sportowej, dofinansowanie prywatnej opieki medycznej, organizowanie imprez integracyjnych.  • W obszarze Zaangażowania społecznego

- Od 2012 r. spółka regularnie wspiera Fundację GAJUSZ, m.in. przekazując środki pieniężne, dary rzeczowe, uczestnicząc w rajdach charytatywnych czy organizując wycieczki po zakładzie produkcyjnym dla podopiecznych Fundacji.

 

- Spółka przekazuje również środki pieniężne oraz inną pomoc na rzecz organizacji pożytku publicznego tj. Międzynarodowa Fundacja Kobiet, PCK, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, Związek Legionistów Polskich i Ich Rodzin, Fundacja Ewy Błaszczyk "AKOGO?”.

- ICHEM wspiera również aktywnie łódzki rynek pracy. M.in. w tym zakresie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Łodzi oraz łódzkimi uczelniami – Uniwersytetem Medycznym w Łodzi i Politechniką Łódzką, organizując rokrocznie w swoim zakładzie staże oraz praktyki studenckie.

- Przedstawiciele Spółki prowadzą aktywne działania w organizacjach biznesowych, społecznych i gospodarczych, do których należy przedsiębiorstwo, m.in. BCC, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, Krajowa Rada Suplementów i Odżywek, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii. Jest to współpraca w zakresie przekazywania swoich doświadczeń, wiedzy oraz wypracowanych rozwiązań, a także czynny udział w konsultacjach dotyczących zmian w prawodawstwie.  • W obszarze Środowiska naturalnego

- Firma systematycznie unowocześnia i doskonali procesy produkcyjne, realizowane w zakładzie. ICHEM posiada zmodernizowany zakład oraz nowoczesny park maszynowy. 90% linii produkcyjnych to nowe, innowacyjne maszyny i urządzenia zakupione po 2011 r. W liniach tych zastosowano szereg rozwiązań, ograniczających ilości zużywanej energii i wytwarzanych odpadów oraz zapewniających wysokie wydajności.

- Wprowadzenie segregacji odpadów w całym zakładzie.

- Wdrożenie w firmie zasad i narzędzi Lean Manufacturing (od 2013 r.), zmierzających do ograniczenia marnotrawstw i usprawnienia procesów, w tym m.in. konkurs EKOKAIZEN.

- Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii – w 2012 r. zakładzie zainstalowano 3 solary o mocy 2300 W, podgrzewające wodę wykorzystywaną w procesie technologicznym.- Spółka prowadzi działania, mające na celu zaplanowanie inwestycji infrastrukturalnych w zgodzie z obowiązującymi normami środowiskowymi, poprzez zlecanie wykonania raportów środowiskowych, prowadzenie konsultacji w sprawie konieczności uzyskiwania Decyzji środowiskowych itp..

- W 2014 r. firma uczestniczyła w projekcie „Zielona Polska”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmującym szkoleniach z zakresu zarządzania energią oraz doradztwo w zakresie rozwiązań proekologicznych dla firmy.